Opdrachtgever

Duurzame innovaties: ze vliegen je om de horen. Bijhouden? Naast jouw werkzaamheden haast onmogelijk. Invulling geven aan (overheids-)doelstellingen met betrekking tot circulair inkopen en CO2-reductie? Je bent echt niet de enige die dit lastig vindt. Een duurzame openbare ruimte en bebouwde omgeving: dát is de ambitie. Jij hebt als opdrachtgever alleen handvatten nodig om duurzame afwegingen en onderbouwde keuzes te maken, want:

 • Je wilt wel verduurzamen, maar hebt de kennis niet (in huis)
 • Het is inhoudelijk nieuw en daar heb je geen verstand van
 • Je hebt er geen tijd voor
 • Je hebt er geen budget voor
 • Je weet je collega’s niet te overtuigen

De fases waarin we je helpen:

Initiatieffase van een project

Een goed doordachte start; alles zo scherp mogelijk krijgen. De duurzaamheidsambities en doelstellingen niet laten sneuvelen onder de druk van de planning, maar resultaten boeken. Dat vraagt om de juiste randvoorwaarden. Wij helpen je hierbij. Hoe eerder je ons meeneemt in de initiatieffase van een project, hoe meer mogelijkheden er zijn om duurzame oplossingen toe te passen. We inventariseren welke onderwerpen er spelen, wat de aanleiding van een initiatief is en hoe je duurzaamheid integraal onderdeel van het project kunt laten zijn. Door dit in deze fase van een project goed op te zetten, is het mogelijk om de ambities en doelstellingen daadwerkelijk te realiseren.

Definitiefase van een project

Kaders van een project vaststellen. Compleet én concreet. Welke ambities ga je meenemen? Is het budget en draagvlak geregeld? Een uitgesproken commitment van de “grote baas” helpt om collega’s betrokken te krijgen bij jouw project. Wij helpen je de projectdefinitie dusdanig helder te krijgen dat het project kan worden gegeven aan een projectleider om de ontwerpfase te starten.

Ontwerpfase van een project

Invulling geven aan de vastgestelde ambities en zorgen dat duurzame oplossingen hun plek krijgen in het ontwerp, ruimte van creëren voor meekoppelkansen. We helpen je in de ontwerpfase om knelpunten, kansen en risico’s in beeld te brengen. Maar ondersteunen je ook met het onderbouwen van de te maken keuzes; bijvoorbeeld het kwantificeren van te reduceren milieu-impact en het bepalen van de financiële consequenties waarbij we zowel de aanleg als de beheer & onderhoudskosten beschouwen.

Aanbesteden en uitvoeren

Duurzame ambities en concrete doelstellingen vastleggen in een contract en gunningscriteria. Wij helpen je daarbij. Samen kijken we welke contractvorm het meest geschikt is, op welke onderdelen de meeste impact te maken valt en op welke wijze aannemers kunnen worden uitgedaagd een duurzame aanbieding te doen. We beoordelen de inschrijvingen en monitoren tijdens de uitvoering of duurzame beloftes worden nagekomen.

Duurzaam beheer & onderhoud

Het juiste moment en de juiste wijze bepalen van onderhoud. Dat doe je het liefst niet te vroeg, want dat is zonde van de kosten en materiaal gebruik, maar ook zeker niet te laat om onnodig extra werk en kapitaalvernietiging te voorkomen. Wij ondersteunen je bij het afstemmen van werkzaamheden met andere disciplines waardoor meekoppelkansen ontstaan én adviseren je hoe om te gaan met benodigde en vrijkomende materialen.

Dit kunnen wij voor jou betekenen:

Bijdragen aan het realiseren van duurzame ambities en doelstellingen, door traditionele denkbeelden in de bouw los te laten. Hoe we dat doen:

 • Stimuleren bewustwording Wat moet er veranderen in de werkwijze en/of inhoudelijke keuzes voor de inrichting van openbare ruimte of aan te leggen infrastructuur?
 • Meerwaarde creëren door meerdere duurzaamheidsaspecten mee te nemen in een project. Vaak betekent dit dat meerdere afdelingen moeten gaan samenwerken en samen keuzes moeten maken. Werkzaamheden combineren en dus kansen creëren.
 • Wegnemen van belemmeringen en weerstand We gaan het gesprek met medewerkers aan over wat zij nodig hebben. Waar lopen zij tegenaan?
 • Inzet van hulpmiddelen Zo prioriteren en kwantificeren we duurzaamheid binnen de organisatie.
 • Borgen van de integrale benadering in de diverse processen en protocollen binnen de organisatie van de opdrachtgever.
 • Implementeren van duurzame keuzes in inrichtingsplannen voor de openbare ruimte.
 • Definiëren en opnemen duurzaamheidsdoelstellingen in de aanbestedingsdocumenten en gunningscriteria.

Hoe ziet een mogelijke samenwerking er schematisch uit?

Begeleiden duurzame inrichtingsplannen – Procesmatige aanpak

              Begeleiden duurzame inrichtingsplannen – Projectspecifieke aanpak

Begeleiden duurzame gunningscriteria

En dit levert het op:

Een (beginnende) denkwijze binnen jouw organisatie die duurzaam en toekomstgericht is. Waarbij duurzaamheid geen containerbegrip is, maar concreet wordt gemaakt bij alle processen om een buitenruimte opnieuw in te richten. Denk hierbij aan het verbeteren van de biodiversiteit en het nemen van klimaatadaptieve maatregelen binnen een project.

Een proces waarop KPI’s kunnen worden toegepast en keuzes worden onderbouwd. Natuurlijk rapporteren wij over de resultaten. Zo kun je monitoren hoe ambities worden waar gemaakt, leren hoe het (nog) beter kan en successen met elkaar delen.

“Verduurzamen doe je samen! Samen met je collega’s én samen met andere partijen”

Persoonlijk advies

Mariette van den Heuvel
   0183 217 000
    06 30 50 49 66